-->
Thanh Hậu "copy" Văn Toàn trong ngày hội quân cùng U22