Hồng Duy: "Văn Lâm vừa to, vừa cao và vừa... dài".