Phỏng vấn bác sĩ Choi về tình hình chấn thương của Tuấn Anh